,آیا شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت در مناقصات دولتی محدودیتی دارند؟

بستن قرارداد تا پایان سال مالی

انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی

مناقصه با یک مناقصه گر

تضمين شركت در فرآيند إرجاع كار در معاملات متوسط ؟

تا چه درصد افزایش مبلغ قرارداد نیاز به الحاقیه و متمم نیست؟

خرید قطعات یدکی خودرو

معیار تشخیص نوع قرارداد

پرداخت حق‌الزحمه به اعضاي كميته فني تخصصي انتخاب مشاور

پرسش در خصوص تعداد مناقصه گر ضروری برای اعمال دامنه قیمت های متناسب نفت و گاز

شماره حساب شرکت های حقیقی

سقف اختلاف مابین قیمت به هنگام و برآورد اولیه چند درصد می تواند باشد؟

1- در موارد عدم الزام قیمت از چه طریق و توسط کدام مرجع تعیین می گردد؟ 2- در موارد عدم الزام طرف معامله از چه طریقی انتخاب می گردد؟

خاتمه پیمان و شرکت مجدد در مناقصه

تعیین قیمت پایه مزایده

معیار قانونی حق الزحمه دوره های آموزشی کوتاه مدت مدرس در دستگاه های اجرایی

ایا اسناد مزایده الزام آور است یا قانون و آیین نامه معاملات؟

شرایط ضبط ضمانتنامه پیش پرداخت در طول فرٱیند اجرای پروژه چیست؟

عضویت ذیحساب در کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی

تغییرات در اسناد بعد از برگزاری مناقصه و اعلام پیمانکار برنده

تعدیل در قراردادهای خرید کالا

اعضای کمسیون مزایدهاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است