ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

تضمین انجام تعهدات

حدود 1 هفته قبل
حدود 1 هفته قبل
حدود 1 هفته قبل

خرید کالای دست دوم و مستعمل در بخش عمومی

حدود 2 هفته قبل
حدود 2 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
-
حدود 4 هفته قبل
نماش 20 از 54 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 2 هفته قبل

اخذ تخفیف از مشاور

حدود 3 هفته قبل

ارزیابی کیفی مشاوران یک بار در سال؟

حدود 4 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

خدمات مشاوره ای مرحله سوم

حدود 2 ماه قبل
-
نماش 10 از 10 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 هفته قبل
حدود 1 هفته قبل

تمدید قراردادهای بخش عمومی

حدود 2 هفته قبل

تنظیم صورتجلسه، تعهد کیست؟

حدود 1 ماه قبل

خسارت تاخیر تادیه

حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
-

دستورالعمل قرارداد متمم ؟

حدود 2 ماه قبل
نماش 20 از 27 این پست
  • صفحه :
  • 1