ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 روز قبل

عودت کارمزد سامانه تدارکات

حدود 2 هفته قبل
حدود 2 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 4 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
-
حدود 1 ماه قبل
-

تضمین انجام تعهدات

حدود 1 ماه قبل

اعضای كميته فنی بازرگانی خارج از دستگاه

حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
-
نماش 20 از 73 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
1 روز قبل
حدود 2 هفته قبل

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 2 ماه قبل

اخذ تخفیف از مشاور

حدود 2 ماه قبل

ارزیابی کیفی مشاوران یک بار در سال؟

حدود 2 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل
حدود 4 ماه قبل
حدود 4 ماه قبل

خدمات مشاوره ای مرحله سوم

حدود 4 ماه قبل
-
نماش 13 از 13 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 هفته قبل
-

اخراج نفرات کلیدی پیمانکار

حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

تمدید قراردادهای بخش عمومی

حدود 2 ماه قبل

تنظیم صورتجلسه، تعهد کیست؟

حدود 3 ماه قبل

خسارت تاخیر تادیه

حدود 3 ماه قبل
نماش 20 از 30 این پست
  • صفحه :
  • 1