سقف تمدید و تغییرات در خدمات مشاوره

تغییر قرارداد اصلی نسبت به پیش نویس قرارداد

برنده نمودن قیمت دوم

کدام یک از اسناد مناقصه باید به امضا خریدار می رسد؟

سلام و عرض ادب

شکست معامله، خرد کردن یا تغییر نصاب معاملات

حداقل نصاب مناقصه گران چند بوده و چگونه تعیین می‌شود؟

تمدید پرداخت وجود دارد

سلام اگر از مهلت پاسخ به نیاز یاامادگی بگذرد امکان اصلاحیه وجود دارد ازطرف کارفرما و تمدید پرداخت

امكان عدم اخذ تضمين در تفاهم نامه

آیا به قراردادهایی که از طریق معاملات متوسط پروژه واگذار می شود تعدیل تعلق می گیرد؟

آیا در این مورد مناقصه باطل است یا نه

رعایت مهلت دو هفته ای در تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی در مناقصات فشرده

تغییرات در اسناد بعد از برگزاری مناقصه و اعلام پیمانکار برنده

اعلام نفر دوم در صورت پر بودن ظرفیت کاری

قانون منع مداخله کارکنان دولتی

انعقاد قرارداد بصورت انحصار

تعیین برنده مناقصه

در مناقصه یک مرحله ای، کمیته فنی از بین مناقصه گرانی که در دامنه قرار گرفتن، چند شرکت را میتواند متناسب به به کمیسیون مناقصه جهت تعیین برنده اعلام دارد؟

عضو کمیته فنی و بازرگانی

برآورد بهنگام در خريد كالا و تجهيزات

سوال در مورد ضریب شب با توجه به شرایط عمومی



اینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است