1- در موارد عدم الزام قیمت از چه طریق و توسط کدام مرجع تعیین می گردد؟ 2- در موارد عدم الزام طرف معامله از چه طریقی انتخاب می گردد؟

بخشنامه جبران هزینه پیش بینی نشده مشاوران

حداقل نصاب مناقصه گران چند بوده و چگونه تعیین می‌شود؟

افزایش درصد مصالح پای کار

عودت کالا بعد از تایید در سامانه ستاد

برآورد قیمت کالا

تجدید مناقصه با وچود داشتن برنده

گروه مشارکت مشاوره

شرکت در مناقصه بصورت مشارکت دو یا چند پیمانکار اجرا

گروه مشارکت مدنی (کنسرسیوم ) در مناقصات پیمانکاری

پرداخت تضمین انجام تعهدات از محل صورت وضعیت ماهیانه

سلام در مناقصات دولتی اگر هیچ مناقصه گری شرکت نکند و فقط اسناد مناقصه رو دریافت کند؟ آیا باید مناقصه تجدید شود؟ یا ماده 27 قانون مناقصه

انحصار در مراحل مختلف مناقصه

مسئولیت ارزیابی کیفی

شرکت های مستلزم ذکر نام

اشتباه در تامین اعتبار مناقصه

انصراف از انجام کار معاملات متوسط پس از اعلام پذیرش در سامانه ستاد

لغو تعيين صلاحيت و رتبه بندي شركت خدماتي

تمدید قرارداد خرید کالا

آیا به قراردادهایی که از طریق معاملات متوسط پروژه واگذار می شود تعدیل تعلق می گیرد؟

دریافت سقف جریمه غیز مجاز از پیمانکار

اشتباه در بارگزاری پاکت ج مناقصهاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است