نوع قرارداد نظارت در حین ساخت تجهیزات

محاسبه تاخیر مجاز وفق بند 8 بخشنامه 5090

خدمات مشاوره با شخص حقیقی

تضمین بالاترین مقام برای زیر مجموعه شرکت دولتی امکان پذیر میباشد؟

برآورد بالا جهت شرکت در مناقصه

آيا شركت ايران خودرو مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، قانون مناقصه و مزايده ها و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مي شود؟ باتشكر

تکلیف قانونی

رفتار بانک بعد از چندین با ر مزایده ملک که هیچ گونه مشتری ندارد چگونه است؟

سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ بار مزایده یا مناقصه شود ، امکان ترک تشریفات دارد پس از ان؟؟

یک مناقصه را چند بار می توان تجدید كرد؟

مشاهده یک اشکال جزیی در اسناد در روز بازگشایی پاکات الف، ب و ج

حد نصاب

امکان اخذ وثیقه ملکی یا سفته به عنوان تضمین از اشخاص حقوقی خارجی

آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ستاد ، غیرقانونی و ناقض قوانین تجارت و رقابت تجاری داخل کشور نیست؟

عدم امکان درج نیاز در سامانه ستاد ایران

درصد پیش پرداخت قراردادهای خرید و نصب

آیا راهکاری وجود دارد در قراردادهایی که ماهیت خرید دارن بتوان پیش پرداخت بیشتری به پیمانکار داد؟

باسلام چرا نسخه الکترونیکی « ویژه قوانین و مقررات معاملاتی صنعت نفت» قابل روئیت نیست

تعداد شرکت کنندگان مزایده اجاره

نصاب شرکت کنندگان مزایده و نحوه واگذاری سه ساله

حد نصاب مناقصه گران

دلیل برگزاری مناقصه دو مرحله ایاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است