مدالها

قانون گرا

پاسخ او مورد قبول بوده است (بیست بار)

1 کسب کننده
قانون کاو

بحث ها را دوست داشته است (صد بار)

0 کسب کننده
قانون گزین

پاسخ ها را پسندیده است (صد بار)

0 کسب کننده
قانون جو

بحث شروع کرده است(ده بار)

3 کسب کننده
قانون یار

جواب داده است (صد بار)

0 کسب کننده
قانون بین

بحث ها را خوانده است(پنجاه بحث)

0 کسب کننده
قانون دان

بحث ها را حل کرده است(پنجاه بار)

0 کسب کننده
قانون پسند

کاربران پاسخ هایش را لایک کرده اند(صد بار)

0 کسب کننده
قانون مدار

کاربران بحث هایش را پسندیده اند(پنجاه بار)

0 کسب کننده