کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

تمدید قرارداد خرید کالا

آیا به قراردادهایی که از طریق معاملات متوسط پروژه واگذار می شود تعدیل تعلق می گیرد؟

دریافت سقف جریمه غیز مجاز از پیمانکار

اشتباه در بارگزاری پاکت ج مناقصه

اشتباه در محل تامین اعتبار

اشتباه در تامین اعتبار مناقصه

امتیاز معیارهای ارزیابی کیفی و فنی؟؟

شرکت های مستلزم ذکر نام

نصاب مناقصه گران در مناقصات چه تعداد است؟

ضمانت نامه به نام اشخاص حقیقی در مناقصه

افزایش درصد مصالح پای کار

مشاور نظارت کارگاهی

سپرده حسن انجام تعهدات از محل مطالبات همان قراداد

تخفیف گرفتن

شکست معامله، خرد کردن یا تغییر نصاب معاملات

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

مسئولیت ارزیابی کیفی

اگر در مناقصه عمومی نوبت اول از طریق سامانه ستاد تنها یک شرکت مشارکت داشته است و کارگزار گشایش پاکت انجام داده

آیا کارفرما به صرف درج "موضوع: شرکت در مناقصه" بجای "موضوع: شرکت در فرایند ارجاع کار" در صدر ضمانتنامه می تواند ضمانتنامه را رد کند؟

فرم 7 توان مالی

جایگاه نام تجاری در خریدهای دستگاه اجرایی کجاست

تمدید مدت پیمان بابت ۲۵ درصداینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است

آخرین پاسخ ها

با سلام و احترام در هر قراردادی زمان یکی از دو نقش "شرط ضمن عقد" و یا "قید" را ...
درود و احترام ، در علم حقوق گاهی اصل بر وجود است و می توان عدم را شرط نمود و گاهی هم اصل بر عدم است...
در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد، امکان دریافت جریمه بیش از میزان تضامین وجود دارد....
باسلام و احترام پیشنهاد قیمت مردود و مناقصه گزار می بایست تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به مناق...
باسلام و درود مشکل قانونی ندارد. عنوان طرح می شود طرح غیر عمرانی و در خصوص بیمه، ضوابط حاکم بر طرح...
سلام در ارزیابی فنی بازرگانی پیمانکاران، مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین نامه مستندسازی مناقصات ((حداقل ...
به نظر تکلیف مناقصه محدود مشخص است و در خصوص مناقصه عمومی قانون ساکت است...
سلام عرض ادب، در خصوص فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه، اگر واریز کننده شخصیت حقوقی شرکت نباشد و یکی ...
سلام در صورت ایجاد موقعیت تعارض منافع، بر اساس بخشنامه مدیریت تعارض منافع، ممنوع است....
سلام خیر - مطابق بند (ب) ماده 5 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی امکان پذیر نیست....
اگر مناقصه با پيشنهاد قيمت همراه باشد با صدور حكم انحصار مطابق با بند ط ماده ۲ توسط کمیسیون مناقصه ض...
با سلام مطابق با آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال 1394 چنانچه كالا يا ماشين آلات آماده ...
با سلام و احترام قطعات کمپرسور X که سازندگان مشابه دارند و ساخت داخل است واگر حدود 50قلم از قطعات ...
سلام در صورت تحقق شرایط انحصار در مناقصه، منعی ندارد....
چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره...