کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

  1. علی قره داغلی
  2. قانون جو قانون گرا قانون یار
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. پنج شنبه, 20 تیر 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
نصاب مناقصه‌گران چگونه تعیین شده و وظیفه کمیسیون مناقصه در این مورد چیست؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
بر اساس جزء 1 بند الف ماده 24 که در بیان موارد تجدید مناقصه است «کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه» را از موجبات تجدید شمرده شده است
از سویی مطابق بند ز ماده 6 قانون برگزاری مناقصات یکی از وظایف کمیسیون مناقصه «تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه» است بنابراین باید در اسناد مناقصه نصاب ذکر شده باشد تا کمیسیون مناقصه بتواند رای تجدید خود را به آن مستند نماید پس لازم است در جلسه کفایت اسناد مناقصه این موضوع مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گیرد تا در فرایند تجدید دچار تردید یا خطا نشوند
اما این نصاب در چه مراحلی و چگونه باید تعیین ‌شود؟
1- در مرحله ارزیابی کیفی به استناد بند الف ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، نصاب و حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط برای قابل استفاده بودن لیست کوتاه در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه 5 مناقصه‌گر و در سایر مناقصات 3 مناقصه‌گر می‌باشد که با تجدید آگهی ارزیابی کیفی امکان حضور کمتر از این تعداد هم وجود دارد که فقط مربوط به مرحله ارزیابی کیفی به عنوان مرحله پیش از ارایه و بررسی ایجاب‌‌ها از سوی متقاضیان است.
2- اما در خصوص مرحله ارایه و بررسی ایجاب‌‌ها یا همان پاکت‌های پیشنهاد، نصاب مشخصی در مقررات ذکر نشده است و تشخیص و تعیین این امر بر اساس ماهیت مناقصات برعهده دستگاه مناقصه‌گزار گذاشته شده است. لذا در صورتی که مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه برای حداقل تعداد مناقصه‌گران شرطی را اعلام نماید که مغایر با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نباشد، رعایت آن الزامی است. پس لازم است جهت حفظ صرفه و صلاح و جلوگیری خرید نامناسب که از عدم رقابت مناسب حاصل می‌گردد این حد نصاب مناقصه‌گران از سوی مناقصه‌گزار تعیین شود البته این تعداد اصولاً باید 2 و بیشتر از آن باشد چون تکلیف یک با نام انحصار در بند ط ماده 2 قانون روشن شده است، بنابراین با توجه به عبارت «مناقصه‌گران» در جزء 1 بند الف ماده 24 قانون و توجه به تعریف «مناقصه‌گر» یعنی کسی که «اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌نماید» الزاماً تعداد ایجاب‌های صحیح و رسیدن به چند پاکت قیمت که با هم رقابت کنند مطرح نیست (رجوع شود به تعریف شرکت در مناقصه) یعنی این تعداد می‌تواند به قبل از بازگشایی پاکت‌های «ج» یعنی تعداد پیشنهادهای فنی یا پاکت‌های «ب» مورد قبول هم باز ‌گردد (پیشنهاد معتبر قابل قبول) تا در صورت عدم رسیدن به آن تعداد، مناقصه مورد تجدید قرار گیرد.
اما اگر این نصاب در اسناد مناقصه تعیین نگردد بعد از رعایت نصاب 5 یا 3 ارزیابی کیفی ممکن است فقط یک مناقصه‌گر نسبت به ارایه پاکت پیشنهاد اقدام نماید که با توجه به سکوت قانون‌گذار در این خصوص جای بحث خواهد بود که آیا باید:
1- به علت عدم رعایت تشریفات در تعیین نصاب مناقصه‌گران، فرایند مناقصه توسط مراجع رسیدگی‌کننده ابطال گردد یا
2- بر اساس رای کمیسیون، مناقصه تجدید شود (البته چون سندی برای نصاب ندارند این امر خود ایراد دارد) و یا
3- به استناد بند ط ماده 2 انحصار رخ داده و باید برای رعایت صرفه و صلاح دستگاه با تنها شخص پیشنهاددهنده وارد مذاکره جهت اخذ تخفیف شد؟! (که با توجه به توضیحات ذیل کمی دور از ذهن خواهد بود)
ولی فرض کنید تعداد 3 مناقصه‌گر ارایه‌کننده پاکت ب و یا ج را در اسناد به عنوان نصاب برای ادامه فرایند و تعیین برنده مشخص کرده باشیم چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ اصولاً با وجود تعداد 3 و بالاتر مجاز به تعیین برنده خواهیم بود ولی اگر به 2 مناقصه‌گر برسیم عملاً بر اساس همین بند کمیسیون باید رای به تجدید مناقصه بدهد ولی اگر به یک مناقصه‌گر رسیدیم بر اساس بند ط ماده 2 انحصار رخ داده و کمیسیون ضمن بازگشایی پاکت (مستنبط از ماده 23 آیین‌نامه معاملات دولتی) باید براساس وحدت ملاک با تبصره ماده 7 آیین‌نامه ارزیابی کیفی نسبت به مذاکره با تنها باقی مانده در فرایند اقدام ‌نماید.
ولی اگر 2 مناقصه‌گر به عنوان نصاب مناقصه‌گران تعیین شده باشد، اگر یک مناقصه‌گر به مرحله تعیین شده برای نصاب برسد عملاً تضادی بوجود می‌آید، زیرا بر اساس جزء 1 بند ب ماده 24 از موجبات تجدید است و بر اساس بند ط ماده 2 از موجبات انحصار؛ لذا برای رفع این معضل باید اینگونه تفسیر شود که در مرتبه اول باید به تجدید مناقصه اقدام گردد (همچنان که در ارزیابی کیفی هم چنین حکم شده بود) و در مرتبه دوم اگر تکرار شد حکم به انحصار شود.
ولی روش انجام معامله در زمان وقوع انحصار چگونه است؟
در ابتدا باید بدانیم انحصار مندرج در بند ط ماده 2 قانون مربوط به متقاضی شرکت در معامله و ارایه‌کننده است ولی در بند الف ماده 29 منحصر به فرد (انحصاری) مربوط به خود اموال منقول، خدمات و حقوق است. همچنین انحصار از برگزاری مناقصه با وجود ایجاب ناشی می‌شود ولی انحصاری ماده 29 قبل از برگزاری مناقصه و بدون وجود ایجاب قبلی (یا ممکن است در مرحله ارزیابی کیفی بدون ارایه پیشنهاد) محرز می‌گردد. چنانکه در بند ب ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی سخن از انحصار رفته ولی زمانی که پیشنهادی ارایه نشده باشد چون هنوز ایجابی حاصل نشده در حکم «انحصاری» ماده 29 می‌باشد. ولی اگر پیشنهاد ارایه شده باشد انحصار مندرج در بند ط ماده 2 حادث می‌گردد. همچنین بر اساس تبصره ماده 7 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، روش انجام معامله در حالت انحصار مذاکره خواهد بود.
چه مرجعی مذاکره را انجام خواهد داد؟
با توجه به ماده 15 آیین‌نامه مستندسازی که بحث از تشکیل کمیسیون معامله در خصوص روش‌های انجام موارد عدم الزام دارد و ماهیت این کمیسیون که یک تشکل اداری است بر اساس بند ب همین ماده وظایفی به وی محول گردیده است تا فرایند معاملات ناشی از عدم الزام به برگزاری مناقصه را تسهیل نماید اما همچنان در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن از نحوه تشکیل آن بحثی نشده است آنچه مسلم خواهد بود آن است که، این کمیسیون از سوی بالا‌ترین مقام دستگاه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود و از مهم‌ترین وظایف آن مذاکره با ارایه کننده کالا، خدمات و حقوق (طرف معامله) خواهد بود.
ولی مطابق تبصره ماده 7 آیین‌نامه ارزیابی کیفی زمانی که انحصار در مرحله ارزیابی کیفی حادث می‌گردد به همان روش انجام موارد عدم الزام ارجاع شده است ولی مذاکره برعهده کمیسیون مناقصه گذاشته است که نوعی تضاد در روش اجرای این موضوع دیده می‌شود زیرا جایگاه این دو کمیسیون یعنی مناقصه و معامله قابل قیاس باهم نیستند زیرا کمیسیون مناقصه یک هیأت قانونی با حضور مقامات خاص، هر کدام با یک رای است حتی بالا‌ترین مقام دستگاه، ولی کمیسیون معامله یک هیأت اداری است که در نهایت باید نظرات خود را چون تمامی مسؤولیت بر عهده بالا‌ترین مقام می‌باشد به تأیید وی برساند. بنابراین برای جمع بین دو گزاره به ظاهر متضاد و برای نگه‌داشتن هر دو، می‌توان اینطور تفسیر نمود که در مناقصات به روش ارایه فشرده اسناد (یعنی پاکت استعلام ارزیابی و پاکت پیشنهاد هر دو باهم دریافت می‌شود) اگر در مرحله ارزیابی کیفی در بار دوم (تجدید) به یک متقاضی رسیدیم که دارای پاکت پیشنهاد هم می‌باشد بر اساس بند ط ماده 2 چون ایجاب حادث شده این کمیسیون مناقصه است که باید وظیفه ادامه کار و صدور حکم انحصار و انجام مذاکره ضمن بازگشایی پاکت قیمت را بدست بگیرد ولی با روش مستندسازی و صورتجلسات عدم الزام مندرج در ماده 15، اما اگر در ارزیابی کیفی پاکت پیشنهادی دریافت نشده بود، چون ایجابی حادث نشده است و فقط در حد شناسایی متقاضیان صلاحیت‌دار است و پاکتی برای بازگشایی وجود ندارد در حکم انحصاری بوده و بر اساس بند الف ماده 29 اقدام می‌گردد یعنی در اینجا کمیسیون معامله و نه کمیسیون مناقصه، وارد جریان شده و با مسؤولیت بالا‌ترین مقام به فرایند خرید از جمله ارسال دعوت‌نامه و اخذ قیمت و نهایتاً مذاکره می‌پردازد.
علی قره داغلی- 9 شهریور 1396
مرجع ها
  1. https://t.me/aliqarahdaghli/875
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
باسلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی
در مناقصات فشرده یک مرحله ای عمومی برای خدمات فهرست بهایی حداقل تعداد مناقصه گر چقدر است و درچه صورتی مناقصه بدلیل کم بودن مناقصه گر تجدید می شود.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام
طبق بند “الف” ماده ۱۰ آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران، حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرايط (فهرســت كوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي شود:

پنــج مناقصه گر در كارهــای پيمانكاری در صورت اســتفاده از فهرســت بهای پايه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه.
سه مناقصه گر در ساير مناقصات.
لازم به توضیح است که طبق بند ۵ ماده ۲ آیین نامه تعیین دامنه قیمت متناسب، تعداد مناقصه گران برابر با تعداد مناقصه گرانی است که قیمت پیشنهادی (موضوع پاکت “ج”) آنها پس از ارزیابی شکلی (یعنی كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاها) مورد تایید قرار گرفته باشد، نه تعداد پیشنهاد دهندگان. در نتیجه حداقل سه مناقصه‌گر باید پس از ارزیابی شکل قیمت پیشنهادی وجود داشته باشد.

همچنین اگر در اسناد مناقصه، حد نصاب مورد قبول ذکر نشده باشد و فقط به یک مناقصه گر رسیدیم، این اتفاق از دو دیدگاه قابل بررسی است.

بر اساس بند “ط” ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، انحصار رخ داده (انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ۱- اعلان هیئت وزیران براي کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است و ۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی براي انجام معامله) و در اینصورت کمیسیون مناقصه ضمن بازگشایی پاکت باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۷ آیین نامه ارزیانی کیفی (در صورت احراز انحصار، كميســيون مناقصه صورتجلسه ای مبنى بر تاييد شرايط انحصار تنظيــم و امضا مي كنــد و در اينصورت نيازی به انجام تشــريفات مناقصه نيست و قرارداد از مذاكره كميسيون مناقصه با متقاضي معامله منعقد مي شود) نسبت به مذاکره با تنها باقیمانده در این فرآیند اقدام نماید.
بر اساس بند “الف” ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات (یعنی کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه)، شرایط تجدید به وجود می آید.
در نتیجه:

مطابق با دو دیدگاه بالا تضادی بوجود می‌آید. پس برای رفع این معضل می‌توانیم در مرتبه اول رای به تجدید مناقصه داده ( همچنان که در بند “ب” ماده ۱۰ آیین نامه ارزیانی کیفی هم حکم شده است -یعنی در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، برای يكبار فرايند ارزيابي تجديد مي شــود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه گر كه دارای بالاترین امتياز باشــند، مناقصه برگزار مي شــود و در غير اينصورت، تامين كننده ياد شــده، انحصاری تلقــي مي شود) و در مرتبه دوم اگر تکرار شود حکم به انحصار نموده و وارد مذاکره با تنها مناقصه گر واجد شرایط شویم.

لازم به توضیح است که طبق بند “ه” ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، تعیین برندگان اول و دوم مناقصه جز وظایف کمیسیون مناقصه است. همچنین، طبق ماده ۵ قانون اساس نامه رسیدگی به شکایات، هیئت رسیدگی به شکایات، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات را دارد.
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

طبق شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ می بایست در پایان مدت اولیه یا هر دوره مجاز پیمان می بایست لایحه تاخیرات ...
با سلام - در خصوص سئوال مطرح شده ميتوان ابراز داشت افزایش ۲۵ درصد مقادیر لزوماً به معنای افزایش مدت ...
با سلام - در رابطه با سئوالی که مطرح کردم اسناد و معیارهای ارزیابی کیفی فرایند انتخاب مشاور مشخص شده...
سلام چون در اسناد ارزیابی کیفی نحوه ارزیابی را مشخص نکرده اید، می توانید تمام مشاوران متقاضی را ارز...
با سلام به لینک زیر مراجعه فرمایید...
با سلام به استناد ماده 6 از ایین نامه تضامین برای معاملات دولتی مصوب سال 94 ذکر شده که اخذ تضمین حس...
با سلام و احترام در دادنامه 9809970905813326 به تاریخ 29/11/1398 ملاحظه فرمایید...
سلام بر اساس مفهوم ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیر عامل یک شرکت می تواند بازرس شرکت دیگری ب...
با سلام مطابق با بند ب ماده 15 ق . ب . م مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين المللي از ...
با سلام دوست گرامی لطفا سوال خود را واضح و روشن مطرح بفرمائید . در خصوص پرسش شما ، به نظر بنده احت...
سلام علیکم با توجه به اینکه در این قراردادها تضمین انجام تعهدات تا ارائه مفاصا حساب قابل آزاد سازی ...
سلام به مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) مراجعه شود. اصولاً در این نوع قراردادها، ت...
با سلام ضمن تشکر لطفا مستندات قانونی پاسخ تون رو هم معرفی بفرمائید سپاسگزارم...
با سلام به دستگاه مربوطه مراجعه کنید و ضمن ارائه مدارک در رابطه با این ادعا با بالاترین مقام مسئول...
با سلام به عقیده بنده هم تبانی صورت گرفته و قابل پیگیری هستش البته با مدارک مستدل و محکم...