1. bh
  2. قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره
  3. یکشنبه, 06 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
در مناقصه خريد خدمات مشاور (فاز يك و دو ) به روش QCBS ، كارفرما در جلسه بازگشائي پاكات ، قيمت عادله و دامنه قيمت قابل قبول را اعلام نمود. پس از گشايش پاكات صرفا يك پيشنهاد در محدوه دامنه مجاز بود و ساير قيمتها پايينتر و يا بالاتر بوده است. تكليف قانوني كارفرما در عقد قرارداد با برنده و يا تجديد مناقصه چيست؟
پاسخ پذیرفته شده
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به استناد تبصره 6 ذيل بند ب ماده 22 آيين نامه خريد خدمات مشاوره و بند ب پيوست بخشنامه شماره 100/49834 مورخ 89/7/3 با موضوع " حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب" در صورتي كه قبل از محاسبه قيمت تراز شده، قيمتهاي نا متناسب از فرايند ارزيابي مالي حذف شوند و فقط يك قيمت پيشنهادي در دامنه قيمتهاي متناسب باقي ماند، در اين صورت بدون نياز به محاسبه قيمت تراز شده طبق بند ب ماده 22 آيين نامه، بر اساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور اقدام مي شود.


پاسخ های برای این پرسش وجود دارد اما شما مجاز به دیدن پاسخ ها نیستید
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)