کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

  1. محمدرضا عیوضی
  2. قانون جو
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. شنبه, 14 ارديبهشت 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
لطفا دوستان با مستندات پاسخ دهند
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
☎️نصاب مناقصه‌گران در مناقصات چه تعداد است؟☎️
اصولاً با توجه به تعریف مناقصه و فرایند محور بودن آن و لزوم کنترل هر مرحله از فرایند برای رسیدن به نتیجه مورد نظر، وجود دو مرحله، از شرکت در مناقصه تا تعیین برنده یا تأمین‌کننده نیاز دستگاه، متصور است که باید ضمن بررسی این دو مرحله نصاب را در هر کدام از این مراحل مورد بررسی قرار دهیم.
⭐️اولین مرحله – استعلام ارزیابی کیفی
پیش از ایجاب بوده و ارزیابی صلاحیت یا همان ارزیابی کیفی است که تکلیف تعداد متقاضیان قبل از ورود به مرحله بررسی پیشنهاد در ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی روشن شده است و این ماده اشعار دارد: «الف- حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه ... به شرح زیر تعیین می‌شود: 1. پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان 2. سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات ب- در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید می‌شود و در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه‌گر که دارای بالا‌ترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار می‌شود و در غیر این صورت، طبق جزء (2) بند «ط» ماده (2) قانون، تأمین‌کننده یاد شده، انحصاری تلقی و معامله طبق بند «الف» ماده (29) قانون انجام می‌شود.» که در اینجا به علاقه مشارفت (یعنی آنچه در شرف انجام و وقوع است و در آینده محقق می‌شود) عنوان مناقصه‌گر به متقاضی داده شده است،‌ مثل وقتی که به دانشجوی دکتری عنوان دکتری می‌دهیم. لذا این بند مستند قانونی برای تعیین تعداد مناقصه‌گران نیست.
⭐️دومین مرحله – فرایند پاکت مناقصه
بررسی پاکت لفاف پیشنهاد یا همان ایجاب‌های دریافتی است. که خود در 3 بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
?1-ارزیابی پاکت الف یا اثبات قصد و توان شامل بررسی تضامین و تأیید صحت آن‌ها که شکلی می‌باشد.
?2-ارزیابی پاکت ب یا فنی‌بازرگانی شامل 2 قسمت:
الف-بررسی اسناد مناقصه از جمله قرارداد و سایر منضمات به فرایند مناقصه که به صورت شکلی خواهد بود در مناقصات یک و دومرحله‌ای
ب-1-بررسی سریع مشخصات فنی‌بازرگانی و تأیید حداقل‌های خواسته شده توسط کمیسیون در مناقصات یک مرحله‌ای
ب-2-بررسی مشخصات فنی‌بازرگانی و تأیید حداقل‌های خواسته شده به همراه امتیازدهی به معیارهای تعیین شده توسط کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای
?3-ارزیابی پاکت ج یا مالی شامل 4 قسمت:
☂️الف-بررسی برگه قیمت و آنچه به عنوان تجزیه بها و آنالیز الزامی بوده یا از طرف مناقصه‌گزار خواسته شده است که همان ارزیابی شکلی توسط کمیسیون خواهد بود. (توجه به بخشنامه‌های شماره 1232579/96 و 76574/100 سازمان برنامه)
☂️ب- تعیین دامنه قیمت‌های متناسب توسط کمیسیون (توجه به بخشنامه شماره 158764/94 سازمان برنامه).
☂️ج-متناسب‌سازی قیمت یا نحوه تأثیرگذاری امتیازهای فنی بر قیمت با توجه به فرمول قیمت تراز که فقط در مناقصات دومرحله‌ای رخ می‌دهد.
☂️د- تعیین صحت مبانی قیمت‌ها و بررسی و کنترل تجزیه بهاء؛ [مستند به بند ب ماده 20 قانون و تبصره ماده 10 مستندسازی]
که اگر قیمت نفر اول تعیین شده، بیش از 10 درصد نسبت به برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد بایستی با ارجاع امر به کمیته فنی بازرگانی در دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد: 1- توجیه‌پذیری یا امکان‌پذیری قیمت‌ها 2- صحت مبانی و آنالیزهای قیمت؛ برنده احتمالی پس از این اعلام نظر، توسط کمیسیون مورد تعیین و اعلام قرار می‌گیرد.
در این مرحله بر اساس بند الف ماده 24 قانون، کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه از شروط تجدید مناقصه بر شمرده شده است که با توجه به وجود 3 بخش در این مرحله لازم است جهت حفظ صرفه و صلاح و جلوگیری خرید نامناسب که از عدم رقابت مناسب حاصل می‌گردد؛ حد نصاب مناقصه‌گران از سوی مناقصه‌گزار تعیین شود که اصولاً 2 و بیشتر است چون تکلیف یک متقاضی ایجاب‌دهنده با نام انحصار در ماده 2 قانون روشن شده است و باید با رعایت صرفه و صلاح با وی وارد مذاکره جهت اخذ تخفیف و رسیدن به قیمت مناسب مورد نظر دستگاه شد، ولی با توجه به عبارت «مناقصه‌گران» و تعریف آن یعنی کسی که «اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌نماید» الزاماً تعداد ایجاب‌های صحیح و گذر کردن از 3 بخش مذکور و رسیدن به چند پاکت قیمت یا ج صحیح که با هم رقابت کنند مطرح نیست یعنی این تعداد می‌تواند به قبل از بازگشایی پاکت‌های «ج» یعنی تعداد پیشنهادهای فنی (یا پاکت‌های «ب») مورد قبول هم باز ‌گردد (پیشنهاد معتبر قابل قبول) تا در صورت عدم رسیدن به آن تعداد، مناقصه مورد تجدید قرار گیرد. ولی بهتر است همان تعداد پاکت ج صحیح و سالم را مبنی قراردهیم.
?علی قره داغلی- خرداد 98?
https://t.me/qarahdaghi/15
حداقل تعداد مناقصه گران
نصاب مناقصه گران طبق ماده 10 آیین نامه ارزیابی کیفی در کارهای پیمانکاری فهرست بهایی معاونت برنامه ریزی 5 مناقصه گر و در کارهای غیر فهرست بهایی 3 مناقصه گر می باشد.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به نظر میرسد حد نصاب برای مناقصات محدود طبق بند ب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات ۵ نفر برای کارهای فهرست بهایی و ۳ نفر برای غیرفهرست بهایی است و برای مناقصات عمومی قانون مسکوت است و ظاهرا دستگاه اختیار قید نصاب در اسناد مناقصه را دارا میباشد.
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به نظر میرسد حد نصاب برای مناقصات محدود طبق بند ب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات ۵ نفر برای کارهای فهرست بهایی و ۳ نفر برای غیرفهرست بهایی است و برای مناقصات عمومی قانون مسکوت است و ظاهرا دستگاه اختیار قید نصاب در اسناد مناقصه را دارا میباشد.

عده‌ای معتقدند بر اساس عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» در متن بند الف ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، اصولاً موضوع ارزیابی کیفی مربوط به مناقصات محدود است، ولی باید گفت عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» ربطی به فرایند ارزیابی کیفی نداشته و اصولاً این آیین‌نامه در خصوص مناقصه محدود تصویب نشده است بلکه فقط در خصوص فرایند ارزیابی کیفی بحث می‌کند و مناقصه محدود خود دارای آیین‌نامه مستقلی است که دقیقاً همین متون در بندهای ب و پ ماده 11 آن درج شده است و نشان از بی‌دقتی تدوین‌کنندگان آیین‌نامه دارد لذا باید قائل بر آن باشیم که مراد قانون‌گذار آن است که اگر از فراخوانی که منجر به تهیه لیست کوتاه شده است خواستیم برای مناقصه محدود استفاده کنیم باید این لیست در امور فهرست بهایی شامل 5 مناقصه‌گر و در غیر آن 3 باشد.
همچنین اگر عبارت را تفسیر به این امر نماییم که با رسیدن به لیست 5 تایی یا 3 تایی، مناقصه تبدیل به مناقصه محدود می‌شود؛ باید گفت چنانچه نیاز به برگزاری مناقصه‌ عمومی دومرحله‌ای باشد؛ چون به استناد تبصره ماده 9 آیین‌نامه مستندسازی «مقررات، روش اجرا و نحوه تنظیم اسناد و استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای، طبق آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تعیین .. ‌شود» باید اول ارزیابی کیفی شده و بعد بازگشایی پاکت‌های مناقصه صورت پذیرد اما از سویی چون در فرایند ارزیابی کیفی به صراحت به مناقصه عمومی اشاره نشده است ناگزیر باید مناقصه را محدود برگزار کنیم. پس عملاً در هیچ حالتی نمی‌توان مناقصه عمومی خصوصاً دومرحله‌ای برگزار نمود که این امر موجب مهمل شدن تعریف مناقصه عمومی دومرحله‌ای خواهد بود که امری بعید از سوی قانون‌گذار است لذا در اینجا «مناقصه محدود» را باید در معنی عام «مناقصه» دانست.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
سلام
در بررسی پاکت (ب) منظور از حداقل های خواسته شده توسط کمیسیون در مناقصات یک مرحله ای چیست؟ با توجه به اینکه در مناقصات یک مرحله ای ارزیابی ساده داریم و تنها داشتن گواهی صلاحیت ملاک می باشد.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به نظر تکلیف مناقصه محدود مشخص است و در خصوص مناقصه عمومی قانون ساکت است
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

با سلام لطفا پاسخ این سوال که ارجاع به پی نوشت ۲۸۱ صفحه ۹۷ کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزا...
با سلام و وقت تفسیر بالا کاملا اشتباه است با عرض معذرت. در صورت تمایل به مذاکره ایمیل اطلاع دهید...
با سلام، در صورتی که موضوع کار مربوط به بخش خصوصی است موضوع با توافق طریفین صورت میگیرد، اما اگر پرو...
با سلام، لطفا توضیح دهید که به چه دلیلی عودت شده؟ در صورتی که مغایر با مشخصات فنی عنوان شده باشد امک...
با سلام، در صورتی که منظور شما برای معاملات متوسط و کوچک است، کارپرداز با در نظر گرفتن درخواست واحد ...
با سلام خدمت دوست عزیزمان، اولاً میخواشتم یک سری مروری بر سوال داشنه باشیم که احساس کردم سوالتان از ...
باسلام و درود نحوه تقسیم وظایف اعضای گروه مشارکت و میزان سهم هر یک از آنان، ارتباطی به سرمایه پذیر ...
اگر در دامنه تعداد مناقصه گر سه تا باشه و بعداز بازگشایی پاکت های ج درمرحله شاخص مالی (m) دو مناقصه ...
سلام اولاً - شرکت گروه های مشارکت پیمانکاری در مناقصه، منوط به این است که مناقصه گزار این موضوع را ...
سلام و درود خیر - می بایست مطابق ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 اقدام نمایید....
سلام برگزاری مناقصه عمومی جدید یا تغییر روش به ترک تشریفات مناقصه با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، ب...
سلام و درود با کمیته فنی بازرگانی است. چنانچه قیمت پیشنهادی بیش از ده درصد افزایش یا کاهش نسبت به ...
با سلام و تشکر از جناب کریمی بله دقیقا حق با شماست اما در یک مورد ما در مرحله ارزیابی کیفی (تجدید)...
با سلام و تشکر از جناب کریمی بله دقیقا حق با شماست اما در یک مورد ما در مرحله ارزیابی کیفی (تجدید)...
سلام هر گونه تصمیم در حوزه حقوق عمومی می بایست بر اساس قوانین و مقررات باشد. در فرض سوال مطرح شده، ...